privacy statement

Privacy Statement BNWV

d.d. 28 februari 2024

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe (KvK 08140983), hierna aan te duiden als BNWV.

Verwerking van persoonsgegevens door BNWV
Voor BNWV is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. BNWV respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat jouw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Heb je nog vragen na het lezen van ons Privacy Statement, laat het ons dan weten via info@bnwv.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
BNWV verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een account op de website van BNWV aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over je activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer;
 • Foto’s (zie paragraaf hieronder);
 • Digitaal account.

   BNWV koppelt een digitaal account aan je bibliotheekaccount, zodat je gebruik kunt maken van digitale diensten van de Online Bibliotheek. Dit betekent dat je gebruikersnaam en e-mailadres bekend zijn bij de Online Bibliotheek. 

Foto’s
Tijdens deelname aan cursussen, workshops of andere activiteiten in de Bibliotheek of georganiseerd door BNWV kunnen er foto’s worden gemaakt. Deze zullen alleen voor publicitaire doeleinden gebruikt worden en nooit verstrekt worden aan derden. Wanneer er foto’s gemaakt zullen worden van kinderen jonger dan 16 jaar, dan zal er om toestemming gevraagd worden. Wil je dat er van jou of jouw kind geen foto’s worden gemaakt en mogelijk gepubliceerd, dan kun je dat kenbaar maken bij inschrijving of op het moment van de activiteit zelf.

Doeleinden van de verwerking
Je persoonsgegevens worden door BNWV verwerkt voor de volgende doeleinden:

1. Het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst(en) zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden;
2. Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
4. Om met je in contact te treden en te reageren op gestelde vragen;
5. Om je te informeren over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen van BNWV;
6. De afhandeling van een vraag om informatie;
7. Het analyseren van gedrag op de website van BNWV om de website en het aanbod van producten en diensten die daarmee samenhangen te verbeteren;
8. Voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
9. Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Rechtsgrond voor verwerking
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van de verwerking is gelegen in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Klik hier voor meer informatie hierover.

Verplichte verstrekking
Wanneer wij je om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij je per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat BNWV niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden
Jouw gegevens worden door BNWV verstrekt aan een aantal derde partijen, zoals onze IT-beheerder en partijen die bijvoorbeeld het Bibliotheek-informatiesysteem, de selfservice apparatuur, de internetomgeving en het betaalsysteem beheren en onderhouden. Voor specifieke namen van deze organisaties kan je een verzoek sturen aan info@bnwv.nl. 

De uitwisseling vindt om de volgende reden(en) plaats:

 • Het bewaken, afhandelen en registreren van financieel betaalverkeer;
 • Het uitlenen, innemen en verlengen van materialen en communicatie hierover;
 • Het reserveren en aanvragen van materialen en het gebruik van de online Bibliotheek en communicatie hierover;
 • Het gebruik van Landelijke Bibliotheekdiensten en communicatie hierover;
 • Het verbeteren van de website van BNWV, het versturen van nieuwsbrieven en de uitvoering van andere marketingactiviteiten van en voor BNWV.

De betreffende partijen verwerken deze gegevens overeenkomstig een verwerkersovereenkomst die BNWV met hen heeft afgesloten. Wanneer deze derde partij van subverwerkers gebruik maakt, moeten ook deze voldoen aan de door verwerker gemaakte afspraken met BNWV.

BNWV verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gebruiken of waar BNWV geen verwerkersovereenkomst mee heeft. Het voorgaande is overigens anders wanneer BNWV de wettelijke plicht heeft om gegevens te verstrekken. 

Bewaartermijn
De bewaartermijn van je gegevens wordt volgens de volgende criteria bepaald:

 1. De wettelijke bewaartermijn van 2 jaar;
 2. De voorwaarden die de subsidieverstrekker aan de bedrijfsvoering stelt;
 3. De looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar na eindigen van de overeenkomst;
 4. De afhandeling van de verplichtingen vanwege de overeenkomst.

Beveiliging van persoonsgegevens

BNWV zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dit kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, meerfactorauthenticatie, versleutelde communicatie, een gedegen wachtwoordenbeleid en behandeling van data als zijnde vertrouwelijk.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van de computer, laptop, tablet of smartphone. BNWV gebruikt functionele, analytische tracking cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt, kan worden geoptimaliseerd en dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Cookies kunnen dus persoonlijke informatie verzamelen. De cookies van BNWV zijn veilig voor de computer, laptop, tablet en smartphone.

Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

De website van BNWV vraagt eerst je toestemming middels een zogeheten cookiemelder. Als je deze melder negeert of op ‘niet akkoord’ klikt, slaat BNWV geen cookies van je websitebezoek op. Het inlogsysteem voor leners op onze website (afkomstig van de Koninklijke Bibliotheek) plaatst wel een cookie om de inlogsessie van alle leners te kunnen bijhouden.

Je rechten
Op grond van de wet heb je diverse rechten. De rechten voor je op een rijtje. 

Inzagerecht
Je hebt het recht om de door BNWV verwerkte eigen persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderrecht
Je hebt het recht de eigen gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien je gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Veel gegevens kun je zelf wijzigen via Mijn gegevens door in te loggen op de website van BNWV.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat je vanwege een specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Je hebt dit recht bij alle verwerkingen die niet gebaseerd zijn op de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden of de verwerking van persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Recht op beperking
Je hebt onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van je eigen gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat BNWV de verwerking van de gegevens tijdelijk ‘bevriest’. Je kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar je geen verwijdering wenst, (3) indien BNWV de gegevens niet langer nodig heeft, terwijl je de gegevens nog wel nodig heeft voor de (voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de door jou aan BNWV verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van je verwerken op grond van de Algemene Voorwaarden. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). Je bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor jou kosteloos, behoudens misbruik. Je oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen
BNWV zal je vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording onverhoopt meer tijd kosten, dan zal BNWV je hierover binnen een maand informeren. Hat kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordtermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
BNWV kan bij alle vragen/verzoeken vragen om een geldig legitimatiebewijs. Dit doet BNWV om te voorkomen dat er persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekt worden, of er ten onrechte wijzigingen worden aangebracht aan persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens worden verwerkt.

Individuele afweging bij ieder verzoek
BNWV wijst je erop dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat BNWV aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. BNWV zal ieder verzoek op zijn eigen merites beoordelen. Kan er aan een bepaald verzoek geen gehoor worden gegeven, dan wordt dit gemotiveerd aan je kenbaar gemaakt. Je kunt in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Toezichthouder
Het staat je vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt de contact gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vinden via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen
Je kunt ten allen tijden vragen te stellen over de door BNWV verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over privacy contact op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van BNWV: www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl

BNWV kan je persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in dit Privacy Statement. In dat geval zal BNWV dat duidelijk vermelden op haar website en in haar nieuwsbrief.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over dit Privacy Statement, het privacybeleid van BNWV, of een beroep wilt doen op één van je wettelijke rechten, kun je contact opnemen via onderstaande gegevens:

 • Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe
 • t.a.v. dhr. B. van Heesbeen
 • Havendam 56
  3841 AA Harderwijk

mail: info@bnwv.nl t.a.v. secretariaat

telefoon: 085-27 33 575