algemene voorwaarden

d.d. 28 februari 2024

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe (KvK 08140983), hierna aan te duiden als BNWV. Door gebruik te maken van de dienstverlening van BNWV verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van BNWV, en worden deze gezien als een overeenkomst.

Algemeen

Gebruik van bibliotheekvoorziening en materialen

a. Iedereen heeft tijdens de openingstijden toegang tot de publieksruimte, boeken, kranten, tijdschriften en audiovisuele materialen van de vestigingen van BNWV.

b. Materialen die onder de auteurswet vallen mogen niet vermenigvuldigd worden of openbaar gemaakt, zonder toestemming van de uitgever, conform Artikel 31 en 32 auteurswet.

c. Bij gebruik van de Bibliotheekvoorziening houd je je aan de huisregels (zie punt huisregels).

d. Aan het gebruik van Bibliotheekdiensten, -materialen en -apparaten zijn kosten verbonden. Voor tarieven en abonnementssoorten, klik hier.

Lenen van materialen

a. Materialen worden uitgeleend aan leden met een geldige lenerspas.

b. De houder van de lenerspas, of diens wettelijke vertegenwoordiger, is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar pas.

c. Doorlenen van materialen aan derden is niet toegestaan.

Gebruik van apparaten

a. Bezoekers kunnen gebruik maken van computers, printers en scanners. Voor de aanvullende voorwaarden gebruik publiekscomputers, klik hier.

b. De catalogus van BNWV en een aantal databanken, waaronder die van de belastingdienst, zijn gratis te raadplegen.

Privacy

Voor de verwerking van persoonsgegevens heeft BNWV een privacy statement opgesteld. Voor ons privacy statement, klik hier.

Gebruik dienstverlening

Inschrijven als lener

a. Aan (her)inschrijving van leners vanaf 18 jaar zijn kosten verbonden.

b. Leners schrijven zich in door opgave van persoonsgegevens. Het tonen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht.

c. Kinderen tot 16 jaar hebben toestemming nodig van ouders/wettelijke vertegenwoordiger. Het tonen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht.

d. Leners schrijven zich in voor de termijn behorend bij het soort abonnement dat men kiest, daarna wordt het abonnement stilzwijgend verlengd tenzij er sprake is van opzegging of een tijdelijk abonnement.

e. De inschrijving is pas geldig bij akkoord met een betaalverplichting m.u.v. jeugdleners.

f. Door betaling vanhet inschrijfgeld, of het eerste abonnementsgeld, wordt er een overeenkomst afgesloten waaraan deze algemene voorwaarden ten grondslag dienen. De lener, of diens wettelijke vertegenwoordiger, wordt geacht met de inhoud van deze algemene voorwaarden bekend te zijn.

Wijzigen persoonsgegevens

 1. Wijzigingen van contactgegevens dienen tijdig te worden doorgegeven.
 2. Veel wijzigingen kan de lener zelf doorgeven via Mijn gegevens door in te loggen op de website. 
 3. Indien wijzigingen niet zijn doorgegeven, kan BNWV niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet ontvangen van berichtgeving.

Berichten per e-mail

    BNWV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor niet-ontvangen e-mailberichten.

Opzeggen van een abonnement

1. Opzeggen van een abonnement kan:

a. bij overlijden van een lener;

b. bij uitsluiting van toegang en/of uitlening door overtreden van de huisregels en/of niet nakomen van de verplichtingen in deze algemene voorwaarden;

c. in het eerste abonnementsjaar per vervaldatum en, indien je langer dan een jaar lid bent geweest en rekening houdend met een maand opzegtermijn, maandelijks.

d. op elk moment in de abonnementsduur als het een gratis jeugdabonnement betreft.

    2. Opzegging dient schriftelijk (brief of e-mail), telefonisch of via een bibliotheekmedewerker te gebeuren.

    3. Opzeggen ontslaat de lener niet van de verplichting alle openstaande bedragen te voldoen en alle materialen nog in bezit, in te leveren.

Inschrijven voor een cursus, workshop of andere activiteit

 1. Aan de inschrijving kunnen kosten zijn verbonden.
 2. Inschrijven kan veelal via de website www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl, tenzij anders aangegeven.
 3. Inschrijving vindt plaats door opgave van persoonsgegevens en betaling van de verschuldigde kosten.
 4. Er vindt geen restitutie van inschrijfgelden of cursuskosten plaats, tenzij de cursus, workshop of activiteit komt te vervallen.
 5. Als een cursus, workshop of activiteit komt te vervallen wordt de deelnemer uiterlijk 1 dag van tevoren geïnformeerd.
 6. Tijdens je deelname kunnen er foto’s worden gemaakt. Zie ons Privacy Statement.

Gebruik maken van (instructie)lokaal, de bibliotheekvloer of andere bibliotheekruimtes

 1. Op aanvraag kan een ruimte gereserveerd worden door een externe partij. Voor tarieven kan contact worden opgenomen met info@bnwv.nl .
 2. Een optie nemen is mogelijk; deze kan maximaal 1 week blijven staan.
 3. Een reservering kan worden geweigerd met opgave van redenen.
 4. Reserveringen moeten passen binnen de visie en missie van BNWV. Voor het beleidsplan van BNWV klik hier.
 5. De reserverende partij laat ruimte en apparatuur achter in dezelfde staat als waarin hij of zij die bij binnenkomst aantrof.

Bij gebruik van de Bibliotheek zijn de volgende huisregels van toepassing:

    a. BNWV is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Dit geldt ook voor in uitleenbare materialen achtergebleven    eigendommen van leners;

    b. De Bibliotheek is een rookvrije ruimte;

    c. Met uitzondering van hulphonden, is het niet toegestaan dieren mee te nemen;

    d. Het gebruik van mobiele telefoons, tablets en geluidsapparatuur in de Bibliotheek is alleen toegestaan indien dit geen overlast veroorzaakt voor andere bezoekers; 

    e. Het gebruik van rollerskates, skateboards, fietsjes, e.d. is niet toegestaan;

    f. Voor het gebruik van internet zijn aanvullende voorwaarden van kracht die men voor gebruik moet accepteren;

    g. Aanwijzingen van bibliotheekmedewerkers moeten worden opgevolgd;

    h. Als bezoekers de orde verstoren of overlast veroorzaken en de aanwijzingen van onze medewerkers negeren, wordt de politie gewaarschuwd;

    i. Bij diefstal en/of vernieling van bibliotheekeigendommen wordt altijd aangifte gedaan bij de politie, de kosten van de schade worden bij de veroorzaker in rekening gebracht;

    j. Overtredingen kunnen leiden tot een (tijdelijk) verbod de Bibliotheek te betreden, en/of opzegging van het bibliotheekabonnement;

    k. Bij meegebrachte eet- en drinkwaren is de bezoeker verantwoordelijk om geen etensresten en verpakkingen achter te laten in de bibliotheek;

    l. Er is een maximum van 60 minuten gratis internet per dag op de computers in de Bibliotheek. Het is mogelijk om extra internettegoed te kopen. Bij langer gebruik dan 60 minuten kan een bibliotheekmedewerker je wel verzoeken om de computer af te staan aan een andere gebruiker. 

Betalen

 1. BNWV is volledig cashless. Betalingen kunnen met een betaalpas, creditcard, via iDeal of via overschrijving gedaan worden.
 2. In alle gevallen waarin gestelde betaalvorm niet haalbaar is kan, onder bepaalde voorwaarden, hiervan afgeweken worden. Informatie kan worden verkregen bij de informatiebalie in de betreffende vestiging.

Lenerpas

 1. Na inschrijving ontvangt de lener een lenerspas.
 2. Leners van 12 jaar en jonger kunnen uitsluitend materialen uit de jeugdafdelingen lenen.
 3. Verlies of diefstal van de pas moet zo snel mogelijk gemeld worden. Wordt dit niet gemeld dan is de lener verantwoordelijk voor materialen die worden geleend op de verloren of gestolen pas.
 4. Aan een vervangende pas zijn kosten verbonden voor zowel jeugdleners als volwassen leners. 

Abonnementsgeld

 1. Leners tot 18 jaar betalen geen abonnementsgeld en geen inschrijfkosten. 
 2. Leners vanaf 18 jaar betalen wel abonnementsgeld en inschrijfkosten. De hoogte ervan is afhankelijk van de gekozen abonnementssoort.

Leenvoorwaarden
Leentermijn

 1. Voor de leentermijnen en verlengingsmogelijkheden behorende bij de verschillende abonnementsvormen, klik hier.

Terugbrengen en vervangingskosten

 1. De materialen dienen uiterlijk op de retourdatum ingeleverd te worden.
 2. Bij overschrijding van de leentermijn wordt te-laat-geld berekend.
 3. Worden de materialen niet teruggebracht, dan worden vervangingskosten plus administratiekosten in rekening gebracht bij de lener.
 4. Bij een openstaand bedrag van € 7,50 of hoger, of het niet retourneren van materialen binnen 56 dagen na de vervaldatum, wordt de pas geblokkeerd. BNWV is dan genoodzaakt de verschuldigde bedragen, inclusief € 5 aan administratiekosten te factureren.

Schade en verlies

 1. De lener dient verloren of beschadigd materiaal te vergoeden. Na vergoeding is het materiaal eigendom van de lener.
 2. Wordt het verloren materiaal alsnog teruggebracht dan vindt geen restitutie plaats van de kosten.

Abonnementsvormen, tarieven en leentermijnen kunnen jaarlijks (per 1 januari) worden aangepast door BNWV. Door inschrijving verklaart de lener zich bekend en akkoord met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Klachtenprocedure
Klachten kunnen worden gemeld via info@bnwv.nl Binnen een maand volgt hierop een reactie.

Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de directeur-bestuurder van BNWV.